Blog

Školné v květnu a červnu 2020

Školné za květen 2020 bude kráceno v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu

vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v měsíci, tj. 361,-Kč (10 dnů).

 

V červnu je platná základní částka pro období 1.9.2019 – 31.8.2020, tj. 685,-Kč.

Přeplatky vyúčtované k 31.8.2020 budou vráceny na účet během měsíce září.

Směrnice ke vzdělávání dětí v MŠ, Liberec, Dětská 461

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření od 18.05.2020 platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tato směrnice upravuje v souladu s doporučením MŠMT ze dne 30.04.2020 základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.  Směrnice stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Směrnice ke vzdělávání dětí v omezeném provozu

Tema týdne 4.-7.5. Moje milá maminko!

 

O čem si můžete s dětmi povídat?

vnímat krásu slova a citově prožívat poslech veršů o mamince
vyhledávat přídavná jména (jaké oči má maminka, jaké vlasy, o co vše se stará…)
nakreslit maminku, babičku
navlékat korálky
nakreslit kytičku pro maminku , babičku
starší děti -upevňovat si rozlišování pravé a levé strany, předložky nad, pod, za, před

Změna uzavření MŠ v době letních prázdnin

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se mění

termín uzavření MŠ v době letních prázdnin takto:   27.7. – 21.8.2020 (4 týdny)

Náhradní mateřské školy se ruší!

 

Vážení rodiče,

ve dnech 5.-6.5. budete telefonicky kontaktováni učitelkami za účelem zjištění docházky Vašeho dítěte do MŠ

v době od 18.5. do 26.6. a od 29.6. do 24.7.2020 (prázdninový provoz).

Rodiče, jejichž děti  nastoupí do MŠ 18.5., jsou povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz níže)

a odevzdat před nástupem dítěte do MŠ do 14.5.2020

příloha_čestné_prohlášení