„Zápis“ do MŠ

Zápis do mateřské školy

Na internetové adrese https://zapisyms.liberec.cz/ již nyní máte k dispozici podrobné informace

o časovém sledu průběhu zápisu.  Zápis je rozdělen do tří časových fází, které se budou aktivovat postupně

od 19. 4. 2022.

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat dvěma způsoby v období vydávání žádostí, tj. od 19. 4. 2022

do 9. 5. 2022:

        1. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

             Nemáte-li přístup k výpočetní technice, je možné získat žádost následujícím způsobem:

       2.  Vyzvednutí v mateřské škole  dne  28.4. 2022 v čase 9 :00 – 11:00 hodin nebo po dohodě s ředitelkou MŠ tak,

              aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.


Vyplněnou  Žádost o předškolní vzdělávání s potvrzením o povinném očkování dítěte přijme ředitelka MŠ 10.5.2022

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou,
  4. osobní podání: dle pokynů jednotlivých škol tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 3), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

  • žádost,
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Termín pro  podání žádosti osobním způsobem je stanoven na 10.5.2022 v čase 10:00 – 12:00 hodin a  13:00 – 14:00 hodin.

Po 10. 5. 2022 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.

Po tomto termínu ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.