Blog

Směrnice ke vzdělávání dětí v MŠ, Liberec, Dětská 461

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření od 18.05.2020 platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tato směrnice upravuje v souladu s doporučením MŠMT ze dne 30.04.2020 základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.  Směrnice stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Směrnice ke vzdělávání dětí v omezeném provozu

Tema týdne 4.-7.5. Moje milá maminko!

 

O čem si můžete s dětmi povídat?

vnímat krásu slova a citově prožívat poslech veršů o mamince
vyhledávat přídavná jména (jaké oči má maminka, jaké vlasy, o co vše se stará…)
nakreslit maminku, babičku
navlékat korálky
nakreslit kytičku pro maminku , babičku
starší děti -upevňovat si rozlišování pravé a levé strany, předložky nad, pod, za, před

Změna uzavření MŠ v době letních prázdnin

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se mění

termín uzavření MŠ v době letních prázdnin takto:   27.7. – 21.8.2020 (4 týdny)

Náhradní mateřské školy se ruší!

 

Vážení rodiče,

ve dnech 5.-6.5. budete telefonicky kontaktováni učitelkami za účelem zjištění docházky Vašeho dítěte do MŠ

v době od 18.5. do 26.6. a od 29.6. do 24.7.2020 (prázdninový provoz).

Rodiče, jejichž děti  nastoupí do MŠ 18.5., jsou povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz níže)

a odevzdat před nástupem dítěte do MŠ do 14.5.2020

příloha_čestné_prohlášení

 

Informace k obnovení provozu MŠ

Provoz v Mateřské škole Dětská 461 bude obnoven od pondělí 18.5.2020

s omezeným provozem od 7:15  do 15:30 hodin.

Po dobu trvání potřeby doržování epidemiologických opatření a doporučení stanovuji provozní podmínky,

které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských a  hygienických předpisů:

1) Cesta do MŠ a z MŠ

 •     zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou)
 •     dodržení odstupů 2  metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

2) Příchod k mateřské škole

 •    Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 •    Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 •    Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
 •    Při vstupu do MŠ jsou rodič i dítě povinni použít virucidní dezinfekční přípravek na ruce
 •    Před vstupem dítěte do MŠ mu bude zaměstnancem MŠ změřena teplota – ranní zdravotní filtrRanní zdravotní filtr

  Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat ranní zdravotní filtr – kontrola dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID19 či jiné infekce, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky. Rodič počká na výsledek ranního filtru, který bude proveden třídní učitelkou nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy před budovou MŠ. Výsledek filtru bude u každého dítěte zapsán do protokolu , kde se bude evidovat i případná změna zdravotního stavu dítěte.

 •    Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce           dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Alergie – prevence záměny příznaků

  Jakmile rodiče sdělí učitelce, že dítě má alergii (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavého dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po požití nějaké stravy či léku, musí  být  přítomnost alergie prokázána tím, že je  dítě odborně sledováno u lékaře, který má specializaci pro obor alergologie a klinické imunologie. Přinese třídní učitelce lékařskou zprávu, která bude součástí  dokumentace dítěte-posudek o zdravotním stavu dítěte.

       Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o  možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do       školky přijato.

3) V prostorách mateřské školy

 •     Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 •     Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 •     Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé   skupiny.
 • Používání roušek

  Rodič vybaví dítě do mateřské školy min. 2 ks   podepsaných roušek na den pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza a tyto roušky odevzdá třídní učitelce k uložení do sanitační skříňky. V jedné roušce dítě přijde do školky a uloží si ji do sáčku a do svého boxu k odpolednímu použití. Dítě je způsobilé s rouškou manipulovat.

  Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, nestanoví-li ředitelka školy s ohledem na výskyt rizikových faktorů mezi zaměstnanci jinak.

 • Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do předem připravené samostatné místnosti a kontaktovat bezodkladně zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. Ostatní děti ve skupině je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky.
 • Dětem je zakázáno nošení hraček z domova.

4)  Ve třídě

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

5) Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Rizikové skupiny

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod  uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve    společné domácnosti.
      Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
      Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
      písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
      písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Tema týdne 27.-30.4. Hrajeme si na zvířátka

Povídejte si s dětmi o domácích zvířátkách, o jejich mláďatech, čím se živí,

jaký nám dávají užitek. Můžete je vyhledávat v knihách, atlasech, časopisech.

Děti mohou zkusit nakreslit zvířátka s mláďaty, na statku, vymodelovat.

Mnoho zvířátek je ukryto v písničkách, zkuste je s dětmi vyhledat a zazpívat.

Přejeme Vám krásný jarní týden!!

Tema týdne 20.-24.4. Chráníme naši zem – Země má svátek

Chráníme naši zem – Země má svátek

Seznamujeme děti s tím, jak chránit naši Zem, že budeme citliví ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem, učíme se esteticky vnímat a prožívat krásu přírody, učit se přírodu neničit, ale chránit.

Seznamujeme děti s nebezpečím živelných katastrof, utváříme základní dětskou představu o tom, co je dobře a co je špatně ( znečišťování ovzduší, likvidace odpadů, mytí aut v přírodě atd.)

Chystáme se do 1. třídy

Vážení rodiče,

 

letos poprvé probíhá zápis budoucích prvňáčků bez dětí. Předškoláčky nemůžeme ve školce systematicky připravovat a velká část přípravy se přenesla na Vás rodiče. Pokud si nebudete  vědět až tak úplně rady, co s dětmi máte dělat a procvičovat, snad Vám pomůže odkaz níže.

chystame-se-do-1-tridy-podklady

Tema týdne 6.-10.4.  Kluci, pozor, červená!

Můžete doma upevňovat praktické znalosti o signalizaci na semaforu, správně a pohotově reagovat na světelné signály, znát dopravní značení pro chodce a jejich význam, pravidla chování.

 

Tema týdne  14.-17.4.  Na zemi, ve vzduchu, na vodě

S dětmi si povídáme o dopravních prostředcích, rozlišujeme je podle místa pohybu a zvuku, podle velikosti, osobní, nákladní doprava.Děti si mohou zkusit nějaký dopravní prostředek nakreslit, vybarvit sestavit z LEGA apod.

 

Výkaz k OČR

výkaz k OČR

Výkaz k OČR slouží jako lístek na peníze a žadatel jej vyplňuje na konci každého měsíce a předá zaměstnavateli.

Platby za školné a stravné po dobu uzavření MŠ z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru

Školné za březen 2020 bude kráceno v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v měsíci, tj. 342,-Kč.

Stravné za březen 2020 bude účtováno podle skutečně odchozených dnů.

Školné a stravné od dubna:

Vzhledem k tomu, že není znám termín znovuotevření MŠ:

 1. je možné zrušit trvalé platby za školné i stravné do znovuotevření MŠ
 2. ponechat platby, vyúčtování bude provedeno k 31.8.2020 a přeplatky vráceny během měsíce září