Zvláštní zápis pro ukrajinské děti

Zápis pro ukrajinské děti pro školní rok 2023/2024

Zápis pro ukrajinské děti do mateřské školy, Liberec, Dětská 461,p.o. pro šk. rok 2023/2024

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., a zákonem č. 67/2022 Sb.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu pro Mateřskou školu, Liberec, Dětská 461,p.o. je stanoven na: 8. června 2023  v čase 9:00 – 12:00 hodin

Organizace zápisu:

 • O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 • Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.
 • Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
 • prokazatelné doložení místa pobytu dítěte
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání , tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2023  5 let)

 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií:

 • Dítě, které k 31.8.2023 dovrší věku tří let a má místo pobytu v příslušném školském obvodu na území města Liberec
 • Děti budou přijaty dle data narození, od věkově starších.
 • K předškolnímu vzdělávání budou v případě volné kapacity přednostně přijaty děti, které
  k 31.8. 2023 dovršily věku 5 let, s místem pobytu na území školského obvodu ( území města Liberec)

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1