Blog

Informace k obnovení provozu MŠ

Provoz v Mateřské škole Dětská 461 bude obnoven od pondělí 18.5.2020

s omezeným provozem od 7:15  do 15:30 hodin.

Po dobu trvání potřeby doržování epidemiologických opatření a doporučení stanovuji provozní podmínky,

které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských a  hygienických předpisů:

1) Cesta do MŠ a z MŠ

 •     zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou)
 •     dodržení odstupů 2  metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

2) Příchod k mateřské škole

 •    Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 •    Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 •    Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
 •    Při vstupu do MŠ jsou rodič i dítě povinni použít virucidní dezinfekční přípravek na ruce
 •    Před vstupem dítěte do MŠ mu bude zaměstnancem MŠ změřena teplota – ranní zdravotní filtrRanní zdravotní filtr

  Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat ranní zdravotní filtr – kontrola dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID19 či jiné infekce, tj. zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky. Rodič počká na výsledek ranního filtru, který bude proveden třídní učitelkou nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy před budovou MŠ. Výsledek filtru bude u každého dítěte zapsán do protokolu , kde se bude evidovat i případná změna zdravotního stavu dítěte.

 •    Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce           dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Alergie – prevence záměny příznaků

  Jakmile rodiče sdělí učitelce, že dítě má alergii (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavého dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po požití nějaké stravy či léku, musí  být  přítomnost alergie prokázána tím, že je  dítě odborně sledováno u lékaře, který má specializaci pro obor alergologie a klinické imunologie. Přinese třídní učitelce lékařskou zprávu, která bude součástí  dokumentace dítěte-posudek o zdravotním stavu dítěte.

       Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o  možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do       školky přijato.

3) V prostorách mateřské školy

 •     Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 •     Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 •     Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé   skupiny.
 • Používání roušek

  Rodič vybaví dítě do mateřské školy min. 2 ks   podepsaných roušek na den pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza a tyto roušky odevzdá třídní učitelce k uložení do sanitační skříňky. V jedné roušce dítě přijde do školky a uloží si ji do sáčku a do svého boxu k odpolednímu použití. Dítě je způsobilé s rouškou manipulovat.

  Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, nestanoví-li ředitelka školy s ohledem na výskyt rizikových faktorů mezi zaměstnanci jinak.

 • Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do předem připravené samostatné místnosti a kontaktovat bezodkladně zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. Ostatní děti ve skupině je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky.
 • Dětem je zakázáno nošení hraček z domova.

4)  Ve třídě

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

5) Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Rizikové skupiny

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod  uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve    společné domácnosti.
      Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
      Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
      písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
      písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).