Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

Zpráva je sestavena na základě povinnosti vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 18 odst. 1 písm. a)počet podaných žádostí o informace 0
§ 18 odst. 1 písm. a)počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
§ 18 odst. 1 písm. b)počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
§ 18 odst. 1 písm. c)opis podstatných částí rozsudku soudu 0
§ 18 odst. 1 písm. d)výčet poskytnutí výhradních licencí 0
§ 18 odst. 1 písm. e)počet stížností podaných podle §16a zákona č. 106/1999 Sb. 0
§ 18 odst. 1 písm. f)další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

 

Zveřejňování informací bylo prováděno prostřednictvím webových stránek školy www.msdetska.cz, informačních letáků, elektronické evidence Relax–Keš, nástěnek v šatnách MŠ, na úřední desce v areálu MŠ.

Škola přijala a zodpověděla ústní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž obsah se týkal upřesnění dnů vydávání žádostí o předškolní vzdělávání, přijímání žádostí o předškolní vzdělávání, třídních schůzek, kulturních a sportovních akcí MŠ, akcí pořádaných školou, a dalších činností školy, které nebyly podle zákona č. 106/1999, a tedy v souladu se zákonem nejsou evidovány.

V Liberci   16.2.2017

Vypracovala:                   Vacíková Jaroslava, ředitelka MŠ