Stravné

č.16 /2016  Směrnice ke stravování dětí v MŠ

 

Obsah:        

 • Čl. 1 Úvod
 • Čl. 2 Stravování dětí v MŠ (dle vyhlášky)
 • Čl. 3 Odhlašování stravy
 • Čl. 4 Ceny stravného
 • Čl. 5 Platby
 • Čl. 6 Závěr

 

Čl. 1   Úvod

 

 1. Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace má od 1.9.2004 jako součást zařízení  školní výdejnu. Stravování je zajištěno dovozem jídla od dodavatele PERSONNEL  WELFARE – školní jídelny, s.r.o.  a skládá se z oběda, dopolední, odpolední svačiny a pitného režimu.
 2. Školním  stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení ( vyhláška  č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 1, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů)
 3. Školní stravování se řídí výživovými normami  dle vyhlášky č.107 /2005 Sb.o školním stravování, v příloze č.1 a č.2)

Čl. 2  Stravování dětí v MŠ

 1.  Rozsah stravování dítěte stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy ( § 4, odst. 1, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání).
 2.  Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. Dítě s polodenní docházkou má právo odebrat dopolední  svačinu a oběd.
 3.  První den neplánované  nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole.
 4. Školní jídelna může ve výjimečných případech, při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví zabezpečit školní stravování mino prostory školní jídelny (výlety, ekologické stezky apod.)
 5. Doba výdeje jednotlivých jídel:    přesnídávka     8,30
  oběd                  11,30                                                             svačina              14,30Doba výdeje jednotlivých jídel se může přizpůsobit ve výjimečných případech výchovně   vzdělávacímu programu

  ( divadlo, kino, výlet…)

 6. V případě, že dítě je přihlášeno k celodennímu stravování a  nebude přítomno v MŠ v době     doplňkového jídla, lze mu přesnídávku nebo svačinu poskytnout s sebou.

 

Čl. 3  Odhlašování stravy

 1. Strava  na týž den se odhlašuje do 7,00 hodin, při plánované absenci nejlépe den předem u třídní učitelky nebo zápisem do absenčního sešitu, který je k dispozici v šatně dětí. V případě nemoci dítěte si může rodič 1. den absence vyzvednout oběd v době od 11,00 – 11,15, pokud nemohl dítě včas odhlásit. V jinou dobu nelze oběd z provozních důvodů vydat. Další dny nelze oběd vydávat.

( vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování,  §4, odst. 9).

 

Čl. 4  Ceny stravného

Pro výši ceny stravného je určující věk dítěte a finanční limit na nákup potravin (příloha k vyhlášce č. 107/2005 Sb.)

Cena stravného se skládá ze tří částí:

 

1)  Cena potravin

Náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro školní stravování. Tyto náklady hradí zákonní zástupci dětí navštěvující MŠ.

Na základě vyhlášky  č.107/2005 Sb. o školním stravování , ve znění pozdějších předpisů, jsou děti rozděleny do kategorií podle věku:

Děti 3 – 6 let                    Přesnídávka                8,00 Kč

Oběd                            17,50 Kč

Svačina                          6,50 Kč

Celkem                                                                  32,00Kč

 

 Děti 7 let                        Přesnídávka                   9,00 Kč

Oběd                              19,50 Kč

Svačina                            6,50 Kč

Celkem                                                                 35,00Kč

2) Věcné náklady     

Náklady na energie, pomocný materiál, odpisy, telefon, stočné, odvoz odpadu, revize včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin ( jsou to nově náklady na provoz).Tyto náklady hradí MŠ z rozpočtu hlavní činnosti přidělené městem.

3)  Mzdové náklady 

Tyto náklady hradí MŠ z rozpočtu na mzdy přidělené krajem.

 

Čl. 5  Platby

 1. Platby za stravné se provádí převodem do 15. dne v měsíci jako záloha na daný měsíc na účet  mateřské školy: Česká spořitelna, č.ú.:  5457552/0800 . Výjimečně lze platbu za stravné uhradit v hotovosti po dohodě s hospodářkou školy. Měsíční záloha na 20 odebraných obědů činí:

děti 3-6 let polodenní……….510,-Kč

celodenní……… ………………640,-Kč

 

děti 7 leté  polodenní……….570,-Kč

celodenní……………………….700,-Kč

 

2.   Přeplatky za stravné se vyúčtovávají jednou za rok k 31.8. na konci školního roku a vracejí se na účet rodičů.

 

3.  V případě, že rodiče i přes několikeré upomenutí neuhradí platbu za stravné, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte v mateřské škole dle Zákona č.561/2004 Sb., § 35, odst.d), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Čl. 6  Závěr

1.  Na základě vyhlášky č.107/2005Sb. o školním stravování , ve znění pozdějších předpisů, upravuje tato směrnice podmínky stravování dětí v Mateřské škole, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace.

 

Vacíková Jaroslava

ředitelka MŠ