Školné

Směrnice č.12/2016 o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole od 1.9.2016 do 31.8. 2017

škola: Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace
schválila: Vacíková Jaroslava, ředitelka MŠ
závaznost: pro všechny rodiče dětí z MŠ Dětská
účinnost: od 1.9.2016
(Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů – tzn. Vyhlášky 43/2006 Sb.,která nabývá účinnosti dne 1.3.2006 , ukládá ředitelkám MŠ povinnost stanovit výši úplaty za vzdělávání pro příslušný kalendářní rok a zveřejnit ji na přístupném místě v MŠ a dále stanoví další povinnosti v této oblasti v případě přerušení nebo omezení provozu MŠ. )

Obsah :

Čl. 1 Úvodní ustanovení
Čl. 2 Plátci
Čl. 3 Měsíční výše úplaty
Čl. 4 Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu
Čl. 5 Osvobození od úplaty
Čl. 6 Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 1
Úvodní ustanovení
V souladu s ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je povinna ředitelka mateřské školy stanovit měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a výši této úplaty v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a zveřejnit je na přístupném místě ve škole.

Z tohoto důvodu předkládáme zákonným zástupcům základní informace z této oblasti pro období od 1.9.2016 do 31.8.2017. Zároveň informujeme o možnosti osvobození od úplaty a o podmínkách splatnosti úplaty.
Čl. 2
Plátci

(1) Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy a nedovrší v příslušném školním roce šesti let.
(2) Vzdělávání dítěte v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně po dobu 12 měsíců, tzn., že v příslušném roce dovrší dítě šesti let. Při odkladu školní docházky hradí zákonný zástupce měsíční školné v plné výši příslušné pro daný školní rok.
Čl. 3
Měsíční výše úplaty

(1) Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce

(2) Základní částka pro období od 1.září do 31. srpna následujícího kalendářního roku se stanoví pro všechny děti příslušné MŠ ve stejné výši.
(3) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 585,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.

Čl. 4
Výše úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

(1) V měsíci červenci se bude měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v měsíci červenci
(2) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v měsíci srpnu se bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v měsíci.

(3) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy ze závažných důvodů v jiných kalendářních měsících než je červenec nebo srpen, které přesáhne 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci podle čl. 3 za příslušné kalendářní měsíce bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na místě obvyklém v mateřské škole neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.
Čl. 5

Osvobození od úplaty

(1) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce, jehož dítě chodí do posledního ročníku MŠ, tj. dítě, kterému je od 1.září do 31.8. šest a více let.
(2) Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.
Čl. 6

Podmínky splatnosti úplaty
(1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce.
(2) Měsíční úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce i tehdy, je-li dítě v mateřské škole z jakýchkoli důvodů nepřítomno.
(3) Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
(4) Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy.
(5) Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

Tyto informace jsou zveřejněny na informační nástěnce pro rodiče v šatně mateřské školy. Jednotliví zákonní zástupci dětí, které dochází k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace v období od 1.9.2016 do 31.8. 2017 potvrdí v jednotlivých třídách přijetí výše uvedené informace.
V Liberci 31.8.2016

Vacíková Jaroslava
ředitelka MŠ