Daily Archives: 12.5.2020

Školné v květnu a červnu 2020

Školné za květen 2020 bude kráceno v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení provozu

vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v měsíci, tj. 361,-Kč (10 dnů).

 

V červnu je platná základní částka pro období 1.9.2019 – 31.8.2020, tj. 685,-Kč.

Přeplatky vyúčtované k 31.8.2020 budou vráceny na účet během měsíce září.

Směrnice ke vzdělávání dětí v MŠ, Liberec, Dětská 461

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření od 18.05.2020 platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tato směrnice upravuje v souladu s doporučením MŠMT ze dne 30.04.2020 základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.  Směrnice stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Směrnice ke vzdělávání dětí v omezeném provozu